Etička linija


 

Poštovani,

Partner mikrokreditna fondacija je u potpunosti posvećena principima profesionalizma, etike i integriteta. Naše poslovne odluke imaju direktan uticaj na naše korisnike, poslovne partnere i zajednicu u kojoj živimo i radimo.

Našim Etičkim kodeksom smo propisali principe ponašanja za sve one koji obavljaju poslove za Fondaciju. Poštivanje navedenih principa kontinuirano pratimo i nastojimo identifikovati  sva ponašanja koja nisu u skladu sa istim.

Etička linija je povjerljiv i “pametan” online servis koji korisnicima i potencijalnim korisnicima naših usluga, radnicima,  poslovnim partnerima i svim drugim zainteresovanim stranama pruža mogućnost da potpuno anonimno daju svoje sugestije, komentare i žalbe na  postupke naših radnika. Etička linija je dostupna sa bilo koje lokacije 24 sata dnevno, zaštita anonimnosti prijavitelja je potpuna, a omogućava i dvosmjernu komunikaciju sa anonimnim prijaviteljem. Zahvaljujemo  se na svakoj prijavi podnesenoj u „dobroj vjeri“ i dobroj namjeri. Naša je obaveza je svaku prijavu pažljivo ispitati a ukoliko se prijavitelj identifikovao, dostaviti i odgovarajući odgovor.

Direktor

Senad Sinanović

 

Za pristup online servisu kliknite na sliku ispod:

Klikni na sliku