Javni poziv za dostavu ponuda

27.08.2019 u 08:08

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Mikrokreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid.  Partner MKF ima 300 radnika koji rade u 60 ureda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša misija je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Plasiranjem mikrokredita Partner mikrokreditna fondacija učestvuje u stvaranju i održavanju radnih mjesta. 

                                                                               Javni poziv za dostavu ponuda

U svrhu nabavke laptop računara i torbi Partner MKF poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda i sklapanje ugovora za nabavku laptop računara i torbi:

LOT1: kupovina 55 laptop računara

LOT2: kupovina 15 laptop računara

LOT3: kupovina 70 torbi za laptop računare

 

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti, koja je predmet ovog oglasa.Zainteresovana lica mogu preuzeti dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtijeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba. Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu i ostavili kontakt informacije.

Rok za dostavljanje ponude je 11.09.2019. godine do 11:00 sati.

Javno prezentovanje ponuda će se obaviti 11.09.2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Centralnog ureda u Tuzli. Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem.

Odluka o nabavci će se donijeti po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i to na osnovu dole navedenih podkriterija:

  • Cijena
  • Rok isporuke

Naručilac zadržava pravo poništenja javnog poziva. Osim toga, naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz dokumentacije potrebne za učešće u javnom pozivu, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku.

Sa odabranim ponuđačem će se pregovarati. Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati.