Javni poziv za dostavu ponuda

21.11.2019 u 11:11

 

U svrhu nabavke usluge otpremanja arhivske građe putem kurirske službe Partner MKF poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda i sklapanje ugovora za nabavku usluge otpremanja arhivske građe putem kurirske službe.

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti, koja je predmet ovog oglasa.

Zainteresovana lica mogu preuzeti dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtijeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba. Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu i ostavili kontakt informacije.

Rok za dostavljanje ponude je 29.11.2019. godine do 11:00 sati.

Javno prezentovanje ponuda će se obaviti 29.11.2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Centralnog ureda u Tuzli. Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem.

Odluka o nabavci će se donijeti po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i to na osnovu dole navedenih podkriterija:

  • Cijena usluge isporuke pošiljki
  • Rok isporuke pošiljki
  • Referentno prethodno iskustvo

Naručilac zadržava pravo poništenja javnog poziva. Osim toga, naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz dokumentacije potrebne za učešće u javnom pozivu, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku.

 

Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati.