Javni poziv za dostavu ponuda - licence
 

12.01.2021 u 16:17

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Mikrokreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid.  Partner MKF ima 295  radnika koji rade u 64 ureda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša misija je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Plasiranjem mikrokredita Partner mikrokreditna fondacija učestvuje u stvaranju i održavanju radnih mjesta. 

Javni poziv za dostavu ponuda

U svrhu sklapanja ugovora o isporuci licenci za antivirusni software Partner mikrokreditna fondacija Tuzla poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda za sljedeće nabavke:

  • CAEI3CSAA - InterceptX advanced EDR 36m - 320 licenci
  • CSIG3CSAA - InterceptX advanced for Server EDR 36m - 60 licenci
  • CAMI3CSAA - Central email advanced 36m - 320 licenci
  • CMSI3CSAA - Mobile standard 36m - 320 licenci
  • CDEI3CSAA - Central device encryption 36m - 320 licenci

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za nabavku i isporuku licenci koje su predmet ovog javnog poziva.

Zainteresovana lica mogu preuzeti dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva za dostavljanjem tenderske dokumentacije, putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba i uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtjeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba. Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu i ostavili kontakt informacije.

Rok za dostavljanje ponude je 19.1.2021. godine do 10:00 sati. Javno prezentovanje ponuda će se obaviti 19.1.2021. godine u 12:00 sati u prostorijama centralnog ureda Partner mikrokreditne fondacije u Tuzli. Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati.

Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora, najkasnije u roku od 10 dana od datuma javnog prezentovanja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem. Odluka će se donijeti  po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Naručilac zadržava pravo poništenja javnog poziva za svo vrijeme trajanja javnog poziva.

Naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz dokumentacije potrebne za učešće u javnom pozivu, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku.

Sa odabranim ponuđačem će se pregovarati.