Javni poziv za dostavu ponuda - QNAP storage i SSD disk

17.01.2020 u 12:17

U svrhu sklapanja ugovora o isporuci QNAP storage i SSD disk Partner mikrokreditna fondacija Tuzla poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda za sljedeće nabavke:

  • LOT 1 – QNAP storage NAS TS-231P2-1G – 62 komada
  • LOT 2 – 240 GB SSD disk– 130 komada (Napomena: Ponuđeni diskovi moraju odgovarati listi kompatibilnosti za traženi NAS uređaj.) 

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog poziva.

Zainteresovana lica mogu preuzeti dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva za dostavljanjem tenderske dokumentacije, putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba i uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtjeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba. Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu i ostavili kontakt informacije.

Rok za dostavljanje ponude je 03.02.2020. godine do 10:30 sati. Javno prezentovanje ponuda će se obaviti 03.02.2020. godine u 11:00 sati u prostorijama centralnog ureda Partner mikrokreditne fondacije u Tuzli. Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati.

Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora, u roku od 15 dana od datuma javnog prezentovanja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem. Odluka će se donijeti  po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i to na osnovu sljedećih podkriterija:

  • Cijena
  • Rok isporuke

Naručilac zadržava pravo poništenja javnog poziva za svo vrijeme trajanja javnog poziva.

Naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz dokumentacije potrebne za učešće u javnom pozivu, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku.

 

Sa odabranim ponuđačem će se pregovarati.