Javni poziv za dostavu ponuda - osiguranje 
 

29.12.2020 u 15:01

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Mikrokreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid. Partner MKF ima 297  radnika koji rade u 64 ureda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša misija je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Plasiranjem mikrokredita Partner mikrokreditna fondacija učestvuje u stvaranju i održavanju radnih mjesta. 

Javni poziv za dostavu ponuda

U svrhu sklapanja ugovora o isporuci usluge osiguranja imovine i lica Partner mikrokreditna fondacija Tuzla poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda za sljedeće nabavke:

LOT 1: nabavka usluge osiguranja vozila

LOT 2: nabavka usluge osiguranja zaposlenih

LOT 3: nabavka usluge osiguranja objekata i ostale imovine

LOT 4: nabavka usluge osiguranja novca u blagajni

LOT 5: nabavka usluge osiguranja prenosa novca od blagajne do banke

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog poziva.

Zainteresovana lica mogu preuzeti dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva za dostavljanjem tenderske dokumentacije, putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba i uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtjeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba. Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu i ostavili kontakt informacije.

Rok za dostavljanje ponude je 11.1.2021. godine do 10:00 sati. Javno prezentovanje ponuda će se obaviti 11.1.2021. godine u 12:00 sati u prostorijama centralnog ureda Partner mikrokreditne fondacije u Tuzli. Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati.

Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora, u roku od 15 dana od datuma javnog prezentovanja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem. Odluka će se donijeti  po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i to na osnovu sljedećih podkriterija:

Za LOT 1:

  1. Iznos premije osiguranja
  2. Vrijeme završavanja procesa registracije
  3. Rok obrade zahtjeva (isplata šteta)

Za LOT 2:

  1. Iznos premije osiguranja
  2. Rok obrade zahtjeva (isplata šteta)

Za LOT 3:

  1. Iznos premije osiguranja

Za LOT 4:

  1. Iznos premije osiguranja

Za LOT 5

  1. Iznos premijske stope u promilima

Naručilac zadržava pravo da ukoliko je to povoljnije sklopi ugovor sa ponuđačem koji po većini LOTova ima najbolju ponudu. Naručilac zadržava pravo poništenja javnog poziva za svo vrijeme trajanja javnog poziva. Naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz dokumentacije potrebne za učešće u javnom pozivu, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku.

Sa odabranim ponuđačem će se pregovarati.