Javni poziv za nabavku servera 

12.01.2018 u 15:12

Javni poziv za dostavu ponuda

U svrhu sklapanja ugovora o isporuci, Partner MKF Tuzla poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda za nabavku:

  • HP Server DL360 Gen9

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog oglasa. Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba uz dostavljanje kontakt  informacija o ponuđaču. U slučaju zahtjeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba. Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju i ostavili kontakt informacije.

Rok za podnošenje ponude je 18.01.2018. do 15:30 sati. 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 19.01.2018. godine u 12:00 sati u prostorijama centralnog ureda u Tuzli.

Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora u roku od 7 dana od javnog otvaranja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem. Odluka će se donijeti po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i to na osnovu sljedećih podkriterija:

  • cijena
  • rok isporuke
  • potrebno je da ponuđač bude ovlašten od proizvođača za prodaju ponuđene usluge

Naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz konkursne dokumentacije, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku.

Sa odabranim ponuđačem će se pregovarati.