Želite finansirati različite lične i porodične potrebe, i učiniti vašu svakodnevnicu ljepšom i boljom?

Partner MKF vam omogućava korištenje mikrokredita uz odgodu plaćanja.

Rok otplate i iznos rate prilagođavamo mogućnostima vašeg domaćinstva.

 

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 400 KM do 10.000 KM

Rok otplate: od 3 mjeseca do 84 mjeseca

Grejs period: do 6 mjeseci

Naknada za obradu mikrokredita: 2%

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna, obračunata na ostatak glavnice i različita je u zavisnosti od iznosa kredita:

Iznos KM

  Od 400 do i 2.500  

  Od 2.501 do 5.000  

  Od 5.001 do 10.000  

NKS

24,49%

21,99%

20,49%

 

Primjer izračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom ovjere prateće dokumentacije:

Iznos KM

Rok otplate

mjeseci

NKS

%

Troškovi obrade %

EKS %

2.500

84

24,49

2,00

28,69

5.000

84

21,99

2,00

25,41

10.000

84

20,49

2,00

23,50

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

ONLINE PRIJAVA

Želite podnijeti zahtjev za mikrokredit?

Popunite našu online aplikaciju i kontaktirat će vas nadležni kreditni službenik. Molimo popunite sva polja i unesite vaše važeće podatke.

Potvrđujem svoju saglasnost da Partner MKF u svrhu obrade ovog zahtjeva može:

  • Izvršiti provjeru mojih kreditnih zaduženja i kreditne istorije iz bilo kojeg zakonskog izvora
  • Pismeno ili usmeno komunicirati sa svim punoljetnim članovima mog domaćinstva u svrhu prikupljanja informacija vezanih za obradu zahtjeva
  • Obrađivati moje lične podatke na zakonom propisan način
  • Prikupljene lične podatke automatizovano obrađivati i koristiti za svoje potrebe, te ih dostavljati drugim institucijama u skladu sa važećim zakonima
  • Obustaviti postupak obrade zahtjeva u slučaju da odbijem dati tražene lične podatke

Upoznat/ta sam da imam pravo pristupa u lične podatke koji su upisani u svrhu obrade zahtjeva te da imam pravo zahtijevati ispravku u slučaju da su ti podaci netačni.

Upoznat/ta sam da Partner MKF zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja Partner MKF, te da iste prihvatam popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva.