Solarni kolektori za zagrijavanje vode jedan su najekonomičnijih vidova grijanja. 

Omogućavaju vam grijanje bez ikakvih troškova.

100% ekološki prihvatljiv proizvod!

Riječ je o robnom mikrokreditu sa veoma povoljnim uslovima:

   - bez troškova obrade zahtjeva,

   - niska kamatna stopa (3,99% NKS),

   - saradnja sa domaćim firmama koje se bave izradom solarnih sistema.

Detaljne informacije o sistemima solarne energije možete pogledati na sljedećem linku:  Solarni kolektori

Na istom portalu nalazi se i korisni kalkulator, pomoću koga možete izračunati uštedu dobijenu instalacijom solarnih sistema:  Kalkulator uštede

 

KARAKTERISTIKE MIKROKREDITA:

Mikrokredit se može realizovati kao:

- 100% robni mikrokredit uz predočenje fakture dobavljača,

- 70:30 - kombinacija: robni i gotovinski mikrokredit, minimalno 70% robni mikrokredit koji podrazumjeva isplatu 70% od iznosa odobrenog mikrokredita na transakcijski račun dobavljača, uz predočenje fakture dobavljača i maksimalno 30% od iznosa odobrenog mikrokredita se isplaćuje u gotovini na transakcijski račun korisnika mikrokredita za nabavku potrebnog materijala za montiranje/instalaciju solarnog sistema.

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 1.000 KM do 10.000 KM

Rok otplate: od 3 mjeseca do 60 mjeseci

Grejs period: do 6 mjeseci

Bez naknade za obradu mikrokredita.

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunata na godišnjem nivou iznosi 3,99%

Primjer izračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom mjenice i ovjere prateće dokumentacije:

Iznos KM
Rok otplate
mjeseci
NKS %
Troškovi obrade %

EKS %

10.000
60
3,99
0

4,14

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

ONLINE PRIJAVA

Želite podnijeti zahtjev za mikrokredit?

Popunite našu online aplikaciju i kontaktirat će vas nadležni kreditni službenik. Molimo popunite sva polja i unesite vaše važeće podatke.

Potvrđujem svoju saglasnost da Partner MKF u svrhu obrade ovog zahtjeva može:

  • Izvršiti provjeru mojih kreditnih zaduženja i kreditne istorije iz bilo kojeg zakonskog izvora
  • Pismeno ili usmeno komunicirati sa svim punoljetnim članovima mog domaćinstva u svrhu prikupljanja informacija vezanih za obradu zahtjeva
  • Obrađivati moje lične podatke na zakonom propisan način
  • Prikupljene lične podatke automatizovano obrađivati i koristiti za svoje potrebe, te ih dostavljati drugim institucijama u skladu sa važećim zakonima
  • Obustaviti postupak obrade zahtjeva u slučaju da odbijem dati tražene lične podatke

Upoznat/ta sam da imam pravo pristupa u lične podatke koji su upisani u svrhu obrade zahtjeva te da imam pravo zahtijevati ispravku u slučaju da su ti podaci netačni.

Upoznat/ta sam da Partner MKF zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja Partner MKF, te da iste prihvatam popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva.