Javni poziv za dostavu ponuda

09.01.2019 u 15:50

U svrhu obezbjeđenja kontinuiteta poslovanja te unapređenja poslovnog procesa Partner MKF poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda i sklapanje ugovora za nabavku ili iznajmljivanje računara i računarske opreme i to kako slijedi:

LOT 1a: kupovina servera, 1 komad

LOT 1b: iznajmljivanje servera, 1 komad

LOT 2a: kupovina računara, 5 komada sa dodatnom opremom

LOT 2b: iznajmljivanje računara, 5 komada sa dodatnom opremom

LOT 3a: kupovina UPS, 1 komad sa dodatnom opremom

LOT 3b: iznajmljivanje UPS, 1 komad sa dodatnom opremom

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog poziva.

Zainteresovana lica mogu preuzeti dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva za dostavljanjem tenderske dokumentacije, putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba i uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtjeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba. Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu i ostavili kontakt informacije. 

Rok za dostavljanje ponude je 16.01.2019. godine do 12:00 sati. Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati.

Javno prezentovanje ponuda će se obaviti 16.01.2019. godine u 13:00 sati u prostorijama Centralnog ureda u Tuzli.

Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem. 

Odluka o nabavci će se donijeti po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i to na osnovu gore navedenih podkriterija:

  • cijena
  • rok isporuke

Naručilac zadržava pravo poništenja javnog poziva za svo vrijeme trajanja javnog poziva.

Naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz dokumentacije potrebne za učešće u javnom pozivu, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku. 

Sa odabranim ponuđačem će se pregovarati.