Javni poziv za dostavljanje ponuda

ponedjeljak, 13. 03. 2017

Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda za prodaju14 putničkih vozila.

Vozila se prodaju u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka. Vozila se mogu pogledati svakog radnog dana od 8 do 15 časova na parkingu „Volan“ d.o.o. Armije BiH bb u Tuzli.

Pravo dostavljanja ponude po oglasu imaju sva fizička i pravna lica.

Zainteresovano lice može nakon pregleda vozila, dostaviti ponudu za jedno ili grupu vozila u zatvorenoj koverti, putem pošte ili direktno na adresu Partner MKF, TC Sjenjak, 15 Maja bb, 75000 Tuzla. Ponuda treba da sadrži:

  1. redni broj vozila na koji se odnosi ponuda,

  2. iznos ponude u KM,

  3. podatke:

    • za fizičko lice:  ime i prezime, adresu i kontakt telefon,

    • za pravno lice: tačan naziv i adresu ponuđača, kopiju rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime lica  ovlaštenog  za zastupanje u postupku javne kupovine i kontakt telefon,

  4. ukoliko je ponuđač pravno lice ponuda mora biti ovjerena potpisom ovlaštenog lica i pečatom pravnog lica, a ukoliko se radi o fizičkom licu ponuda mora biti ovjerena potpisom fizičkog lica.

Ponude sa priloženom dokumentacijom je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Otkup rabljenih putničkih vozila”

            – komisijski otvoriti –

Na poleđini kovertirane ponude mora biti naveden naziv/ime i prezime i adresa ponuđača.

Ponuđači podnose ponudu preporučenom pošiljkom ili lično na adresu Naručioca:

PARTNER MKF, NTC Sjenjak 15. maja bb, 75000 Tuzla

Rok za podnošenje ponude je 17.03.2017. godine.

Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati i biće vraćena ponuđaču sa naznakom na neotvorenoj koverti da je podnešena neblagovremeno.

Eliminatorni kriterij je početna vrijednost vozila navedena u javnom pozivu.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su:

  1. najveća ponuđena cijena otkupa vozila i

  2. otkup većeg broja vozila.

Ukoliko se nakon procjene ponuda konstatuje da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova, ponuđači će biti pismeno kontaktirani da izvrše pismenu korekciju ponude, kako bi se na osnovu korigovane ponude odabrao najpovoljniji ponuđač. Ukoliko kontaktirani ponuđači ne žele izvšiti korekciju ponude, komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je prema datumu i vremenu prijemnog štambilja službe protokola ranije dostavio ponudu.

Komisijsko otvaranje ponuda će se obaviti 21.03.2017. godine u 12:00 sati u prostorijama centralnog ureda u Tuzli. Naručilac će donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana od otvaranja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem.

Sa odabranim ponuđačem će se sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku od najmanje 15 dana od dana dostavljanja obavijesti ponuđačima.  Kupac je dužan za kupljeno službeno motorno vozilo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Kupac je dužan kupljeno službeno motorno vozilo preuzeti u roku od 7 dana od dana uplate postignute cijene. Sve poreze i troškove u vezi s prenosom vlasništva snosi kupac. Naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača.

Spisak vozila preuzmite ovdje: