CRK

Osobe trebaju imati A/A kategoriju na CRK izvještaju.

Šta je to CRK?

Centralni registar kredita

Centralni registar kredita sadrži sva zaduženja pravnih i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini koja su realizirana u finansijskim institucijama. Za više informacija posjetite web stranicu Centralne banke BiH.


Tip zaduženja

Potencijalni korisnici mikrokredita, na CRK izvještaju mogu imati prikazana sljedeća zaduženja: Krediti, komisioni krediti, revolving krediti, finansijski lizing, operativni lizing, factoring, akreditiv, garancija, kreditna kartica, kartica sa odgođenim plaćanjem, okvirni kredit, okvirni lizing.

BF1

Izvještaj o kreditnoj istoriji po tekućim zaduženjima građana (klijenta) za jedinstveni identifikacioni broj.

BF2

Izvještaj o kreditnoj istoriji po isteklim/otplaćenim zaduženjima građana (klijenta) za jedinstveni identifikacioni broj.

Tekuća klasifikacija

Predstavlja tekuću klasifikaciju sa oznakom: A, B, C, D, E ili X,i predstavlja kategoriju u kojoj je kredit na osnovu plaćanja klasifikovan od strane finasijske institucije.

Prethodna klasifikacija

Predstavlja klasifikaciju sa oznakom: A, B, C, D, E ili X, za svaku promjenu klasifikacije finansijska institucija je obavezna da vrijednost „tekuća klasifikacija“ prebaci u polje „prethodna klasifikacija“, a u polje „tekuća klasifikacija“ upiše novu klasifikaciju zaduženja, kao i datum kada je klasifikacija promijenjena u polje datum klasifikacije.

Klasifikacija X

Predstavlja kategoriju u kojoj je kredit na osnovu plaćanja klasifikovan od strane finansijske institucije neodređen podatak. (napomena: ukoliko nije prikazana rata, u tom slučaju se računa u iznosu od 5% od odobrenog iznosa kredita).

Primjer za BF1 izvještaj:

Podnosilac zahtjeva za mikrokredit, na tekućem zaduženju, ima klasifikaciju A/A. To znači da svoje obaveze po tekućem zaduženju izmiruje na vrijeme.

Primjer za BF2 izvještaj:

Podnosilac zahtjeva za mikrokredit na isteklom/otplaćenom zaduženju ima klasifikaciju A/A. To znači da je svoje obaveze po isteklom/otplaćenom zaduženju izmirivao na vrijeme.

Dokumenti za preuzimanje: