OGLAS za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora / CALL for the selection and appointment of member of the Board of Director

 

29.09.2020 u 08:06

Upravni odbor „PARTNER MIKROKREDITNE FONDACIJE“ Tuzla, u skladu sa članom 18. Statuta objavljuje sljedeći

                                                                                 OGLAS

                                                       za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora

 I. Osnovni uslovi za članstvo u Upravnom odboru: 

 1. da kandidat nije mlađi od 18 godina na dan imenovanja,
 2. da kandidat ima visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, odnosno VSS – VII stepen stručne spreme,
 3. da kandidat nije imenovani zvaničnik i uposlenik vlade na državnom, entitetskom, kantonalnom, gradskom ili opštinskom nivou, uključujući i druge državne institucije,
 4. da kandidat nema direktan ili indirektan finansijski interes u Partner MKF,
 5. da kandidat nije član uprave, ili nadzornog/upravnog odbora ili prokurista druge MKO u BiH,
 6. da kandidat nije pravosnažno osuđivan za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz oblasti Agencije za bankarstvo ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu,
 7. da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Upravnog odbora,
 8. da kandidat zbog povrede zakona ili nekih ranijih propusta nije isključen iz članstva u upravnim ili nadzornim tijelima u drugim pravnim subjektima/državnim tijelima i institucijama.

II. Posebni uslovi za članstvo u Upravnom odboru:

 1. stručnost i radno iskustvo od najmanje 5 godina na visoko rukovodećim poslovima iz oblasti komunikacija, marketinga, odnosa s javnošću ili IT-a,
 2. poznavanje Engleskog jezika.

Prednost prilikom imenovanja će imati kandidati koji budu imali iskustvo u radu u upravnim ili nadzornim odborima.

III. Najvažnije odgovornosti člana Upravnog odbora:

 • upravljanje Partner mikrokreditnom fondacijom;
 • aktivno učešće na svim sastancima Upravnog odbora i u radu njegovih komisija;
 • odgovornost za zakonitost donesenih odluka i rada fondacije;
 • aktivan rad na promociji misije i vrijednosti fondacije.

                                                                                                                                                                                                                                                                Mogućnosti: Partner MKF pruža mogućnost stalne edukacije u polju mikrofinansiranja kroz sve dostupne vrste profesionalnog razvoja, uključujući radionice, seminare, studijska putovanja i učešće na međunarodnim konferencijama. Za rad u Upravnom odboru članovi primaju naknadu.

Sadržaj i način dostavljanja prijave:  Prijave treba da sadržavaju informacije o ispunjavaju navedenih uslova: pismo motivacije, CV (biografija), adresu, email adresu i kontakt telefon. Prijave je potrebno dostaviti putem e-mail adrese partner@partner.ba ili putem pošte na adresu: PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA, 15. maja bb, 75000 Tuzla na bosanskom i engleskom jeziku, sa naznakom „za Upravni odbor – ne otvarati“.

Oglas ostaje otvoren 21 dan od dana objave 29.09.2020. godine. Oglas je objavljen i na web stranici fondacije www.partner.ba i u dnevnom listu „Oslobođenje“.      

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se razmatrati.           

Kontaktiraće se samo kandidati koji budu odabrani u uži izbor.

Samo kandidat koji bude imenovan za člana Upravnog odbora treba dostaviti:

 1. ovjerenu kopiju diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi,
 2. ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta (lična karta odnosno pasoš za strane državljane),
 3. potpisane izjave o ispunjavanju osnovnih uslova pod brojem: 3, 4, 7 i 8 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru,
 4. potpisana i ovjerena Izjava pod rednim brojem 5 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru,
 5. izvod iz kaznene evidencije pod brojem 6 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru (uvjerenja o nekažnjavanju za prekršaj ili krivično djelo i uvjerenje Suda BiH za državljane BiH ili iz drugog odgovarajućeg registra za strane državljane),
 6. pisma preporuke.

Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka odabira kandidata i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka izbora člana Upravnog odbora ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o mikrokreditnim organizacijama.

   Informacije o Partner mikrokreditnoj fondaciji: 

Partner MKF je mikrokreditna fondacija koju je osnovala međunarodna organizacija “Mercy Corps” čije je sjedište u SAD (www.mercycorps.org), a koja je započela poslovanje kao odjel za ekonomski razvoj u okviru „Mercy Corps“ u aprilu 1997. godine, kada su izdati prvi krediti. Trenutno, Partner MKF ima 63 kancelarije sa oko 300 radnika koji pokrivaju više od 39.000 aktivnih klijenata. Sjedište Partner MKF je u Tuzli, a fondacija posluje na području gotovo cijele BiH. Partner MKF je jedna od vodećih mikrokreditnih fondacija u Bosni i Hercegovini, kao i jedna od najuspješnijih mikrokreditnih organizacija  u jugoistočnoj Evropi.

Upravni odbor Partner MKF trenutno ima šest članova. Upravni odbor se sastaje najmanje četiri puta godišnje.                                                                                   

Programski ciljevi Partner MKF su:                                                                                                                                                                   

-        pružanje podrške razvoju preduzetništva,

-        podsticanje zapošljavanja,

-        poboljšanje materijalnog statusa korisnika mikrokredita,

-        podržavanje prinicipa tržišne ekonomije,

-        pružanje pomoći u razvijanju domaće proizvodnje i usluga.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

In accordance with Article 18 of the Statute, Board of Directors of PARTNER MICROCREDIT FOUNDATION Tuzla announces the following

                                         CALL for the selection and appointment of member of the Board of Director

I. Basic requirements for the membership in the Board of Directors:        

 1. the candidate shall not be below 18 years of age on the day of the appointment,
 2. the candidate shall need to have university qualifications – VII level of education, i.e. higher education of the first  cycle (corresponding to 240 ECTS points) or of the second or the third cycle of the Bologna system of studying,
 3. the candidate is not the appointed official and the employee of the government at the state, entity, cantonal, city or municipal level, including the other state institutions,
 4. the candidate does not have direct or indirect financial interest in Partner MCF,
 5. the candidate is not a member of the management or of the supervisory board/board of directors or procurist of another MCO in Bosnia and Herzegovina,
 6. the candidate has not been convicted by a final judgment of a minor offence or a criminal offence representing a grave and permanent violation of regulations relating to the Federal Banking Agency or another competent body in the financial market,
 7. to the candidate is not prohibited from conducting the activity in the competence of the Board of Directors by the Decision of the court,
 8. the candidate is not barred from the membership in the administrative or supervision bodies in other legal entities/state bodies and institutions due to the violation of the law or due to some other earlier  omissions. 

II. Special requirements for the membership in the Board of Directors:

 1. expertise and working experience of at least 5 years on the senior managerial posts in the field of Communications, Marketing, Public Relations or IT,
 2. the knowledge of the English language.

Preference will be given to candidates who have working experiences as a member of boards of the directors or supervisory boards.

III. The most important responsibilities of the Board of Directors' member:

 • managing of the Partner Microcredit Foundation;
 • active participation on all meetings of the Board of Directors and in the work of its commissions;
 • responsibility for the legality of the adopted decisions and the work of the foundation;
 • active work on the promotion of the Foundation’s mission and the values.

Opportunities: Partner MCF provides the opportunity for continuous education in the field of microfinancing through all available types of professional development, including the workshops, seminars, study visits and participation at the international conferences. Members receive compensation for their work in the Board of Directors.

The content and method of delivery of applications:  The applications should contain the information on fulfilling the mentioned requirements: motivation letter, CV (biography), address, e-mail address and contact telephone number. The applications should be submitted in English language via e-mail address partner@partner.ba or on the postal address: PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA, 15. maja bb, 75000 Tuzla, with the reference mark “to the  attention of the Board of Directors - do not open“. The Call remains open for 3 weeks from the day of its publication on September 29, 2020. The Call was also published on the Foundation's website and in the newspaper “Oslobođenje”.                                                                                                                         

Incomplete and untimely submitted applications shall not be considered.                                                                                                          

Only the shortlisted candidates will be contacted.

Only candidate who will be appointed as member of the Board of Directors should submit:

 1. Certified copy of the diploma of completed education,
 2. Certified copy of the identification document (identity card or passport for foreign citizens),
 3. Signed statements on fulfillment of the basic conditions under the number: 3, 4,  7 and 8 of the Basic requirements for the membership in the Board of Directors,
 4. Signed and certified statement under number 5 of the Basic requirements for membership in the Board of Directors,
 5. Excerpt from a criminal record under number 6 of the Basic requirements for the membership in the Board of Directors (Certificates of impunity for a misdemeanour or a criminal offense and Certificate of the Court of B&H for citizens of B&H, or from another appropriate register for foreign nationals),
 6. Letters of recommendation.

By the submission of the application the candidates give the approval to Partner Microcredit Foundation Tuzla that their personal information mentioned in the application may be processed for the purpose of implementation of the procedure of the selection of the candidates and on the basis of these information perform the verifications on the personal characteristics and professional references with the former employers and to seek the data from the official records of the competent state bodies and after the finalization of the selection process file these data in its official records in accordance with the Law on Personal Data Protection and the Law on Microcredit Organizations.

Information on the Partner Microcredit Foundation: 

Partner MCF is a microcredit foundation established by international organization "Mercy Corps" seated in the USA (www.mercycorps.org), which started the business as the Department for Economic Development within „Mercy Corps“ in April 1997 when the first credits were issued. Presently, Partner MCF has 63 offices with approximately 300 employees that cover more than 39.000 active clients. The seat of Partner MCF is in Tuzla and the foundation operates in the entire B&H. Partner MCF is one of the leading microcredit foundations in Bosnia and Herzegovina as well as one of the most successful microcredit organizations in the South East Europe. Partner MCF currently has six members of the Board of Directors. The Board of Directors meets at least four times a year.                                                                                                                                                            

Programme objectives of Partner MCF are:                                                                                                                                                                   

 • providing the support to the development of entrepreneurship,
 • incitement of the employment,
 • improvement of the material status of the users of microcredit,
 • supporting of the principles of the market economy,
 • providing assistance in the development of the domestic production and services.