Mikrokredit odobren isti dan!

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta, dokaz o primanjima (npr. platna lista) i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 400 KM do 1.000 KM

Rok otplate: do 12 mjeseca

Naknada za obradu mikrokredita: 60 KM

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunata na godišnjem nivou iznosi:  0%.

PRIMJER OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE (EKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom ovjere prateće dokumentacije:

 

     Iznos KM     

    Rok otplate   

mjeseci

      NKS %     

    Troškovi    

   obrade KM

     EKS %    

1.000

12

0,00

 60

13,40

 

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

Primjeri otplate sa iznosima rata

Iznos kredita

(KM)

Rok otplate sa iznosima rate (KM)

3 mjeseca

6 mjeseci

9 mjeseci

12 mjeseci

400

133

67

44

33

600

200

100

67

50

800

267

133

89

67

1.000

333

167

111

83

Online prijava

Želite podnijeti zahtjev za mikrokredit?

Popunite našu online aplikaciju i kontaktirat će vas nadležni kreditni službenik. Molimo popunite sva polja i unesite vaše važeće podatke.

Potvrđujem svoju saglasnost da Partner MKF u svrhu obrade ovog zahtjeva može:

  • Izvršiti provjeru mojih kreditnih zaduženja i kreditne istorije iz bilo kojeg zakonskog izvora
  • Pismeno ili usmeno komunicirati sa svim punoljetnim članovima mog domaćinstva u svrhu prikupljanja informacija vezanih za obradu zahtjeva
  • Obrađivati moje lične podatke na zakonom propisan način
  • Prikupljene lične podatke automatizovano obrađivati i koristiti za svoje potrebe, te ih dostavljati drugim institucijama u skladu sa važećim zakonima
  • Obustaviti postupak obrade zahtjeva u slučaju da odbijem dati tražene lične podatke

Upoznat/ta sam da imam pravo pristupa u lične podatke koji su upisani u svrhu obrade zahtjeva te da imam pravo zahtijevati ispravku u slučaju da su ti podaci netačni.

Upoznat/ta sam da Partner MKF zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja Partner MKF, te da iste prihvatam popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva.