O G L A S za izbor i imenovanje člana Odbora za reviziju ”Partner mikrokreditne fondacije” Tuzla

O G L A S

za izbor i imenovanje člana Odbora za reviziju ”Partner mikrokreditne fondacije” Tuzla

Osnovni uslovi za članstvo u Odboru za reviziju:

 1. da kandidat nije mlađi od 18 na dan imenovanja;
 2. da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo i prekršaje koji su nespojivi s dužnošću u Odboru za reviziju,
 3. da kandidat uslijed povrede zakona ili drugih propusta ranije nije isključen iz članstva upravnih i nadzornih odbora ili organa uprave drugih pravnih lica/državnih organa i institucija,
 4. da kandidat nije imenovani zvaničnik i uposlenik vlade na državnom, entitetskom, kantonalnom, gradskom ili opštinskom nivou, uključujući i druge državne institucije,
 5. da kandidata nije član Upravnog odbora, direktor ili zaposlenik Partner mikrokreditne fondacije,
 6. da kandidat nema direktni ili indirektni finansijski interes u Partner mikrokreditnoj fondaciji,
 7. da kandidat nije član uprave, ili nadzornog/upravnog odbora ili prokurista druge MKO u BiH.

Posebni uslovi za članove Odbora za reviziju:

 

 1. diploma univerziteta s najmanje 240 ECTS,
 2. stručnost i radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima revizije, finansija, računovodstva, pravnih ili bankarskih poslova,
 3. znanje engleskog jezika i iskustvo u radu u mikrokreditnim organiazcijama će se smatrati prednošću.

Najvažnije odgovornosti Odbora za reviziju:

 • vrši uvid, kontrolu i daje mišljenja o kvartalnim, polugodišnjim i godišnjim finansijskim izvještajima fondacije,
 • prati primjenu i adekvatno sprovođenje računovodstvenih politika,
 • prati djelokrug poslova i daje mišljenje na plan i program interne revizije, te daje mišljenje Upravnom odboru kvartalnim i godišnjim izvještajima interne revizije,
 • razmatra i prati realizaciju preporuka i mjera po nalazima interne revizije,
 • daje mišljenje Upravnom odboru o imenovanju i ocjenjivanu rada rukovodioca interne revizije,
 • provodi proceduru izbora eksternog revizora i predlaže Upravnom odboru revizorsku kuću,
 • razmatra i daje mišljenje o nacrtu i konačnom izvještaju eksterne revizije, te prati realizaciju datih preporuka i o tome izvještaja Upravni odbor fondacije,
 • predlaže Upravnom odboru godišnji plan rada i budžet Odbora za reviziju,
 • sastavlja kvartalne izvještaje o svom radu i dostavlja Upravnom odboru na razmatranja i usvajanje,
 • provodi i druge aktivnosti u skladu sa Statutom fondacije i uputama Upravnog odbora.

                                                                                                                                                                    Mogućnosti: Partner MKF pruža mogućnost stalne edukacije u polju mikrofinansiranja kroz sve dostupne vrste profesionalnog razvoja, uključujući radionice, seminare, studijska putovanja i učešće na međunarodnim konferencijama. Za rad u Odboru za reviziju članovi primaju mjesečnu naknadu u skladu sa odlukom Upravnog odbora.

Sadržaj i način dostavljanja prijave:  Prijave treba da sadržavaju informacije o ispunjavaju navedenih uslova: pismo motivacije, CV (biografija), adresu, email adresu i kontakt telefon. Prijave je potrebno dostaviti putem e-mail adrese partner@partner.ba ili putem pošte na adresu: PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA,  ul. 15. maja bb, 75000 Tuzla na bosanskom i engleskom jeziku, sa naznakom „za Odbor za reviziju – ne otvarati“. Oglas ostaje otvoren do 15.03.2023. godine.      

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se razmatrati.           

Kontaktiraće se samo kandidati koji budu odabrani u uži izbor.

Samo kandidati koji budu imenovani za člana Odbora za reviziju trebaju dostaviti:

 1. Izvod iz kaznene evidencije kao dokaz (uvjerenja o neosuđivanosti za krivično djelo ili prekršaje ne starije od 3 mjeseca),
 2. Potpisane izjave o ispunjavanju osnovnih uslova (Izjave pod brojem: 3, 4, 5, 6 i 7 Osnovnih uslova za članstvo u Odbora za reviziju),
 3. Pisma preporuke.

Prijavite se na naš newsletter