OGLAS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora

OGLAS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora

 • Osnovni uslovi za članstvo u Upravnom odboru:
 1. da kandidat nije mlađi od 18 godina na dan imenovanja,
 2. da kandidat nije imenovani zvaničnik i uposlenik vlade na državnom, entitetskom, kantonalnom, gradskom ili opštinskom nivou, uključujući i druge državne institucije,
 3. da kandidat nema direktan ili indirektan finansijski interes u Partner MKF,
 4. da kandidat nije član uprave, ili nadzornog/upravnog odbora ili prokurista druge MKO u BiH,
 5. da kandidat nije pravosnažno osuđivan za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz oblasti Agencije za bankarstvo ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu,
 6. da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Upravnog odbora,
 7. da kandidat zbog povrede zakona ili nekih ranijih propusta nije isključen iz članstva u upravnim ili nadzornim tijelima u drugim pravnim subjektima/državnim tijelima i institucijama.                                                                      
 • Posebni uslovi za članstvo u Upravnom odboru:
 1. diploma univerziteta s najmanje 240 ECTS,
 2. stručnost i radno iskustvo od najmanje 5 godina na rukovodećim poslovima iz oblasti finansija, revizije, marketinga, prava, informacionih tehnologija ili komunikacija/odnosa s javnošću.

 

 • Poželjni uslovi za članstvo u Upravnom odboru:
 • poznavanje Engleskog jezika.

 

 • Najvažnije odgovornosti člana Upravnog odbora:
 • upravljanje Partner mikrokreditnom fondacijom;
 • aktivno učešće na svim sastancima Upravnog odbora i u radu njegovih komisija;
 • odgovornost za zakonitost donesenih odluka i rada fondacije;
 • aktivan rad na promociji misije i vrijednosti fondacije.

                                                                                                                                                                             

Mogućnosti: Partner MKF pruža mogućnost stalne edukacije u polju mikrofinansiranja kroz sve dostupne vrste profesionalnog razvoja, uključujući radionice, seminare, studijska putovanja i učešće na međunarodnim konferencijama. Za rad u Upravnom odboru članovi primaju naknadu.

Sadržaj i način dostavljanja prijave:  Prijave treba da sadržavaju informacije o ispunjavaju navedenih uslova: CV (rezime), adresu, email adresu i kontakt telefon. Prijave je potrebno dostaviti putem e-mail adrese partner@partner.ba ili putem pošte na adresu: PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA, 15. maja bb, 75000 Tuzla na bosanskom i engleskom jeziku, sa naznakom „za Upravni odbor – ne otvarati“.

Oglas ostaje otvoren do 16.02.2023. godine.      

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se razmatrati.           

Kontaktiraće se samo kandidati koji budu odabrani u uži izbor.

Samo kandidati koji budu imenovani za člana Upravnog odbora trebaju dostaviti:

 1. Potpisane izjave o ispunjavanju osnovnih uslova (Izjave pod brojem: 2, 3, 4, 6 i 7 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru),
 2. Izvod iz kaznene evidencije (Uvjerenje o nekažnjavanju za prekršaj ili krivično djelo pod brojem 5 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru),

Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka odabira kandidata i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka izbora članova Upravnog odbora ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci.

Informacije o Partner mikrokreditnoj fondaciji: 

Partner MKF je mikrokreditna fondacija koju je osnovala međunarodna organizacija “Mercy Corps” čije je sjedište u SAD (www.mercycorps.org), a koja je započela poslovanje kao odjel za ekonomski razvoj u okviru „Mercy Corps“ u aprilu 1997. godine, kada su izdati prvi krediti. Trenutno, Partner MKF ima 68 kancelarija sa oko 300 radnika koji pokrivaju više od 40.000 aktivnih klijenata. Sjedište „Partner MKF“ je u Tuzli, a fondacija posluje na području gotovo cijele BiH. Partner MKF je jedna od vodećih mikrokreditnih fondacija u Bosni i Hercegovini, kao i jedna od najuspješnijih mikrokreditnih organizacija  u jugoistočnoj Evropi. Partner MKF trenutno ima sedam članova Upravnog odbora. Upravni odbor se sastaje najmanje četiri puta godišnje.                                                                                                                                                                                        

Programski ciljevi Partner MKF su:                                                                                                                                                                  

-        pružanje podrške razvoju preduzetništva,

-        podsticanje zapošljavanja,

-        poboljšanje materijalnog statusa korisnika mikrokredita,

-        podržavanje prinicipa tržišne ekonomije,

-        pružanje pomoći u razvijanju domaće proizvodnje i usluga.

Za više informacija možete pogledati web stranicu Partner MKF - www.partner.ba

Prijavite se na naš newsletter