Javni poziv za dostavu ponuda -
Nabavka softverskog rješenja za rad interne revizije

10.10.2018 u 10:22

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini.

Kreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid. 

Partner MKF ima 293 zaposlena koji rade u 60 ureda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Naša misija je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja.

Plasiranjem kredita Partner mikrokreditna fondacija ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta. 

 

Javni poziv za dostavu ponuda

 

Partner MKF poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u postupku nabavke čiji je predmet:

  • Nabavka softverskog rješenja za rad interne revizije

Pravo učešća imaju svi vlasnici softverskog rješenja koji mogu isporučiti i implementirati softversko rješenje koje minimalno treba da sadrži više modula koji čine jednu cjelinu, ili cjelovito (integralno) rješenje koje podržava sljedeće aktivnosti:

1.            planiranje interne revizije, zasnovano na procjeni rizika,

2.            identifikaciju i procjenu rizika, koji su identifikovani od strane interne revizije,

3.            raspored aktivnosti i praćenje performansi interne revizije,

4.            provođenje revizije,

5.            korištenje predložaka, obrazaca, upitnika i ček lista,

6.            izvještavanje interne revizije, i

7.            praćenje aktivnosti na zatvaranju mjera.

Kvalifikacioni kriteriji za dostavljanje tenderske dokumentacije su:

- minimalno 3 reference za implementaciju navedenih funkcionalnosti

- minimalno 3 godine iskustva na polju traženog softverskog rješenja

Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba  uz dostavljanje kontakt  informacija o ponuđaču. U slučaju zahtjeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba. Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju i ostavili kontakt informacije. Ponuda mora biti na jednom od zvaničnih jezika BIH ili na engleskom jeziku za dobavljače koji su sa drugog govornog područja.

Rok za podnošenje ponude je 10.11.2018. do 16:30 sati.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 12.11.2018.godine u 11:00 sati u prostorijama centralnog ureda u Tuzli.

Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora u roku od 15 dana od datuma javnog otvaranja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem. Odluka će se donijeti  po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i to na osnovu sljedećih kriterija:

  • Tehničke karakteristike
  • Predhodno iskustvo
  • Referentna lista
  • Postgarancijsko održavanje

Naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz konkursne dokumentacije, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku.

Sa odabranim ponuđačem će se pregovarati.