Osobe od 18 do 28 godina starosti

Podnosilac zahtjeva za mikrokredit, koji  je mlađi od 28 godina, a koji prvi puta koristi mikrokredit u Partner MKF, je obavezan obezbijediti formalni dokaz o primanjima. Ukupan  mjesečni iznos dokumentovanih primanja za podnosioca zahtjeva za mikrokredit koji je mlađi od 28 godina, a koji prvi puta koristi mikrokredit u Partner MKF, mora da zadovoljava zbir postojećih rata i planirane rate novoodobrenog mikrokredita u Partner MKF.


Dokumenti za preuzimanje: